Afdelingen en kantoren

Administratieve afdeling

De Administratieve afdeling (Administrative Section) staat in voor het dag-aan-dag bestuur van de Ambassade. De Administratieve Afdeling houdt zich meer specifiek bezig met het financiële beleid, communicatie, onderhoud van gebouwen, aankopen en contracten, en personeelsbeleid.

Politieke afdeling

De Politieke afdeling volgt de politieke ontwikkelingen in België, maakt analyses en rapporten hierover, en tracht steun te vinden voor Amerikaanse beleidsstandpunten bij Belgische politieke leiders.  Politieke adviseurs evalueren de gevolgen van het Amerikaanse beleid en programma’s op de relaties met België en helpen de Ambassadeur bij het ontwikkelen van beleidsopties.

Afdeling Public Diplomacy

Het is de missie van de afdeling Public Diplomacy begrip te genereren voor de politieke, economische en sociale vraagstukken van de Verenigde Staten en aan een Belgisch publiek uitleg te geven bij het buitenlandbeleid van de regering en bij de ingewikkelde structuren van de Amerikaanse maatschappij en kultuur.

De afdeling Public Diplomacy heeft drie hoofdtaken:

De Persdienst heeft als taak de inhoud van het Amerikaanse beleid uit te leggen, en alle aanvragen van de media voor informatie in verband met het regeringsbeleid te behandelen.

De Dienst Uitwisselingen en Programma’s heeft als taak het Belgische publiek een beter inzicht te bezorgen in het buitenlandbeleid door het aanreiken van een vollediger beeld van de waarden, geloofspunten en principes die deel uitmaken van de Amerikaanse samenleving.

Het Information Resource Center (IRC) verschaft gezagsvolle, relevante en recente achtergrondinformatie in verband met zowel de inhoud als de context van het Amerikaanse beleid.

Afdeling voor Regionale Veiligheid / Regional Security Office (RSO)

De Agenten van onze Afdeling voor Regionale Veiligheid, die deel uitmaken van de Sectie Diplomatieke Veiligheid binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn beëdigde bedienaars van de wet die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het personeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, evenals voor hun bezittingen en de gevoelige informatie waarover zij beschikken, waar ook ter wereld. Over zee worden deze mensen ook wel Regional Security Officers genoemd; in deze hoedanigheid zijn de Agenten verantwoordelijk voor de werking en het beheer van de veiligheidsprogramma’s van de diplomatieke missies van de VS, teneinde de bescherming van personeel, faciliteiten, en gevoelige informatie te beschermen tegen vijandige spionage-, misdadige en terroristische activiteiten. Andere verantwoordelijkheden zijn onder meer het managen van de lokaal gestationneerde wachten van het Amerikaans Marinekorps, het contractbeheer van overeenkomsten met lokale veiligheidsagentschappen, het beheer en de implementatie van veiligheidsverbonden elementen bij de aanbouw van nieuwe kantoren, en de ontwikkeling en implementatie van een plan voor het regelen van de toegangscontrole van bestaande en nieuwe gebouwen, met het oog op het voorkomen van terroristische aanslagen.

Voor meer informatie over Diplomatieke Veiligheid, kunt u steeds een kijkje nemen op de website van het Bureau of Diplomatic Security of die van de Overseas Security Advisory Council.

Consulaire Afdeling

De Consulaire Afdeling behartigt de belangen van Amerikaanse staasburgers die in België reizen of resident zijn, en behandelt visumaanvragen.  De Diensten voor Amerikaanse Burgers omvatten het vernieuwen van paspoorten, het melden van geboorten, notariële diensten, en bijstand in geval van aanhoudingen, overlijdens, of andere moeilijke situaties waarin Amerikaanse staatsburgers verwikkeld zijn.

Handelsafdeling

De handelsafdeling draagt in belangrijke mate bij tot het welslagen van de Amerikanse export van diensten en goederen naar Belgie.  Handelsspecialisten kunnen u helpen bij het zoeken van opportuniteiten en lokale handelspartners.  Ook wordt hulp geboden bij het lanceren van uw bedrijf en het opvragen van marktanalyses.  Voor aanvullende inlichtingen kunt u terecht op de eigen web site van de handelsafdeling: www.buyusa.gov/

Economische Afdeling

De economische afdeling van de ambassade beheert de volledige waaier aan economische betrekkingen tussen de VS en België. De afdeling voorziet ministeries in Washington D.C. en andere ambassades met accurate, tijdige en eerste-handsinformatie en expertise betreffende Belgische economische en financiële ontwikkelingen. Ze bevordert Amerikaanse economische en commerciële belangen door het Amerikaans economisch beleid t.o.v. België uit te stippelen en kleur te geven, door ondermeer grotere vernieuwing en flexibiliteit in het Belgische investeringsklimaat aan te moedigen. lees verder

Douanediensten

De douanediensten — United States Customs Service — zorgen ervoor dat alle goeden en diensten die de Verenigde Staten binnenkomen of verlaten dit doen overeenkomstig de  Amerikaanse wetgeving en regelgeving.  Hebt u vragen? Kijk het antwoord na in de lijst van Veelgestelde vragen in veband met Douane.

Drug Enforcement Administration (DEA)

De afdeling Drug Enforcement Administration (DEA) werkt samen met Belgische en internationale instanties op het vlak van internationale drugsbeheersing en het aan drugs gelieerde witwassen van geld.

Justitiële Samenwerking

Het bureau van de Legal Attaché werkt samen met Belgische en internationale organizaties om op te treden tegen internationale misdaad. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het FBI.

Organizaties in verband met Defensie

Het Office of Defense Cooperation (ODC) is verantwoordelijk voor de volledige waaier aan defensiesamenwerkingsprogramma’s in België.  Binnen deze aktiveiten staat helemaal vooraan de steun aan bilaterale programma’s voor bewapeningssamenwerking.  Onder de andere aktiviteiten is er ook het U.S. Foreign Military Sales (FMS) programma dat betrekking heeft op de aankoop van defensiemateriaal, -diensten en -opleiding. België heeft vele van zijn meest belangrijke bewapeningssystemen aangeschaft dankzij de steun van ODC, die het ook mogelijk maakt om die systemen blijvend te ondersteunen. De andere organizatie gericht op defensie is het Defense Attaché’s Office (DAO).

Belastingdienst / Internal Revenue Service (IRS)

De belastingsdienst (United States Internal Revenue Service) heeft als missie Amerika’s belastingplichtigen een dienstverlening van de allerbeste kwaliteit aan te bieden door hen begrip en burgerzin in verband met belastingen bij te brengen en de belastingwetten op een integere en billlijke manier te doen naleven. Een pagina met tips om een correcte aangifte te doen van uw belastingen kunt u terugvinden op deze pagina van onze Engelstalige website.

Dienst voor Buitenlandse Landbouwbetrekkingen en Dienst voor Landbouwzaken

De Dienst voor Buitenlandse Landbouwbetrekkingen in Den Haag (The Foreign Agricultural Service – FAS) vertegenwoordigt het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (United States Department of Agriculture – USDA) in de Benelux. Belangrijkste missie is de promotie van voedsel en bosprodukten uit de Verenigde Staten met het oog op export naar de Belgische markt.

Foreign Agricultural Service The Hague
Lange Voorhout 102
2514 EJ The Hague
The Netherlands
Tel: +31 70-310-2299
Fax: + 31 70-365-7681
E-Mail: AgTheHague@fas.usda.gov
Website: www.usda-eu.org

Amerikaans Marinekorps – Wachten / U.S. Marine Corps Security Guards

De Amerikaanse Mariniers beschermen geheime documenten, Amerikaanse levens, en eigendom van VS missies in het buitenland.

Geheime Dienst van de VS / United States Secret Service (USSS)

De Geheime Dienst van de Verenigde Staten (USSS) werkt samen met België en met  internationale misdaadbestrijdende organizaties om zaken zoals valsemunterij en andere financiële delicten aan te pakken. Daarnaast is de Geheime Dienst eveneens verantwoordelijk voor de bescherming van de leiders van de VS, zoals de President en de Vice-President.